HV-04-007 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ): Nếu điểm Đập gốc của nhân vật Đập Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 3, chọn 1 quân "Tsukishima Kei" từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trên sân mình, +1 điểm Đập cho quân đó rồi đưa nó trở lại khu vực Đập Bóng.

Mô tả