HV-01-023 - Yamaguchi Tadashi

Yamaguchi Tadashi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2+
0
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật Đập Bóng trên sân mình là "Tsukishima Kei", nếu nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, +2 điểm Đỡ cho nhân vật này.

Mô tả

Câu 1: “Nhân vật Đập Bóng trên sân mình là “Tsukishima Kei”” là như thế nào ?

Trả lời: Ý nghĩa của câu này là nhân vật trên cùng ở khu vực Đập Bóng của mình có tên là “Tsukishima Kei”.