HV-09-034 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Sấm
Khi nhân vật xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Nè Lev, đừng có nằm dài ra đó nữa, dậy tập đỡ bóng đi!