HV-06-031 - Yaku Morisuke

Yaku Morisuke
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 12
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4
0
0
0
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 2 quân từ bộ cờ. Sau đó, đặt 1 quân trên tay lên bộ cờ, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Nè Lev, đừng có nằm dài ra đó nữa, dậy tập đỡ bóng đi!