HV-06-048 - Vung tay như roi quất!

Vung tay như roi quất!
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Super
Năng lực
ĐậpSấm
3 : +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Nekoma trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật Đập Bóng trên sân mình là Haiba Lev và có từ 3 Ý Chí trở lên, +2 điểm Đập và rút 2 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Vung tay như roi quất!