HV-04-033 - “Vua của sân đấu”

“Vua của sân đấu”
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó được phép lật xem 3 quân trên cùng của bộ cờ, chọn tối đa 1 quân Nhân Vật rồi thêm lên tay, đặt những quân còn lại vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả