HV-07-042 - Việc duy nhất em làm được chỉ có vậy thôi.

Việc duy nhất em làm được chỉ có vậy thôi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
3:+1 điểm Đập cho nhân vật "Hyakuzawa Yudai" ở khu vực Đập Bóng trên sân mình. Hoặc nếu trên sân mình nhân vật Chuyền Bóng là nhân vật trường Kakugawa, nhân vật Đập Bóng là "Hyakuzawa Yudai" và có từ 3 Ý Chí trở lên thì +3 điểm Đập.

Mô tả

Việc duy nhất em làm được chỉ có vậy thôi.