HV-01-050 - Vậy nên một lần nữa, hãy gọi em chuyền bóng đi, chủ công!!!

Vậy nên một lần nữa, hãy gọi em chuyền bóng đi, chủ công!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐập
+2 điểm Đỡ hoặc +1 điểm Đập cho nhân vật "Nishinoya Yu" hoặc "Azumane Asahi" trên sân mình.

Mô tả

Câu 1: Có thể +2 điểm Đỡ cho nhân vật “Azumane Asahi” không?

Trả lời: Được.

Câu 2: Có thể +1 điểm Đập cho nhân vật “Nishinoya Yu” không?

Trả lời: Được.

Câu 3: Đã cộng điểm Đỡ hoặc Đập cho “Azumane Asahi” hoặc “Nishinoya Yu” rồi thì điểm được cộng được giữ đến khi nào?

Trả lời: Cho đến khi quân cờ đó trở thành Ý Chí hoặc được thu hồi lên tay hoặc bị đặt vào khu vực Loại Bỏ.