HV-06-054 - Vấn đề là cậu có được “khoảnh khắc” đó hay không thôi.

Vấn đề là cậu có được “khoảnh khắc” đó hay không thôi.
Đội bóng Fukurodani Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
3 : +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Fukurodani trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Akaashi Keiji", nhân vật Đập Bóng là "Bokuto Kotaro" và có từ 3 Ý Chí trở lên, +3 điểm Đập.

Mô tả

Vấn đề là cậu có được “khoảnh khắc” đó hay không thôi.