HV-09-066 - Và thật sự vui chơi cho tới phút cuối cùng.

Và thật sự vui chơi cho tới phút cuối cùng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Nếu khu vực Hành Động có từ 2 quân trở xuống, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Jozenji từ khu vực Loại Bỏ của mình, +2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình. Sau đó, được phép đưa quân này từ khu vực Hành Động lên trên cùng bộ cờ của mình.

Mô tả

Và thật sự vui chơi cho tới phút cuối cùng.