HV-11-041 - Tụi nó là đội bóng của mày cơ mà!! Thằng cháu nhu nhược nàyyyy!!

Tụi nó là đội bóng của mày cơ mà!! Thằng cháu nhu nhược nàyyyy!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, lấy 1 quân Nhân Vật từ khu vực Loại Bỏ đặt vào Ý Chí của một Nhân Vật tùy ý trên sân mình.

Mô tả

Tụi nó là đội bóng của mày cơ mà!! Thằng cháu nhu nhược nàyyyy!!