HVD-04-010 - Trông cậy cả vào mọi người đấy.

Trông cậy cả vào mọi người đấy.
Đội bóng Aobajosai Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Được phép rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +1 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Aobajosai trên sân mình. Hoặc nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, +2 điểm Đỡ.

Mô tả

Trông cậy cả vào mọi người đấy.