HV-03-042 - Trông cậy cả vào mọi người đấy.

Trông cậy cả vào mọi người đấy.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Được phép rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +1 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Aobajosai trên sân mình, hoặc nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, +2 điểm Đỡ.

Mô tả