HVP-011 - TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT NEKOMA

TRẠI TẬP HUẤN MÙA HÈ TRƯỜNG THPT NEKOMA
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép sử dụng từ mỗi nhân vật Đỡ Bóng và Chuyền Bóng trường Nekoma 3 Ý Chí để +3 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Nekoma.

Mô tả