HVP-044 - Trại huấn luyện trường Fukurodani

Trại huấn luyện trường Fukurodani
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực Sấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên sân mình có nhân vật trường Fukurodani với 3 Ý Chí trở lên, rút 2 quân từ bộ cờ, đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả