HV-10-045 - Tôi sẽ là người đứng vững trên sân lâu nhất!!!

Tôi sẽ là người đứng vững trên sân lâu nhất!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờĐỡChuyềnĐậpChặnÝ Chí
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó được phép sử dụng 2 Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình để +2 điểm tùy ý cho nhân vật đó.

Mô tả