HV-11-050 - Tôi cũng không thúc đít các cậu đâu.

Tôi cũng không thúc đít các cậu đâu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐậpÝ Chí
+2 điểm Đỡ hoặc +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Nishinoya Yu" trên sân mình. Sau đó, được phép sử dụng 2 Ý Chí của 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình để thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Tanaka Ryunosuke" và 1 quân "Nishinoya Yu" từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Tôi cũng không thúc đít các cậu đâu.