HV-04-047 - “Thua cuộc” là bằng chứng cho sự yếu kém sao?

“Thua cuộc” là bằng chứng cho sự yếu kém sao?
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả