HV-01-054 - Thầy tin chắc rằng… các em sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa.

Thầy tin chắc rằng… các em sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno có điểm Đập bé hơn hoặc bằng 4 trên sân mình.

Mô tả

Câu 1: Nếu trên sân mình, nhân vật Đập Bóng không phải là nhân vật trường Karasuno thì có được rút cờ không?

Trả lời: Được.

Câu 2: Nếu điểm Chuyền của nhân vật Chuyền Bóng là 2 và điểm Đập gốc của nhân vật Đập Bóng là 3 thì có thể dùng năng lực của quân này để cộng thêm điểm Đập không?

Trả lời: Không được. Vì điểm Chuyền của nhân vật Chuyền Bóng được thêm vào điểm Đập của nhân vật Đập Bóng nâng tổng điểm Đập lên 5 nên không được cộng thêm.

Câu 3: Đã cộng điểm Đập cho nhân vật Đỡ Bóng rồi thì điểm được cộng được giữ đến khi nào?

Trả lời: Cho đến khi quân cờ đó trở thành Ý Chí hoặc được thu hồi lên tay hoặc bị đặt vào khu vực Loại Bỏ.