HVD-03-009 - Tất cả đều hoàn hảo!!

Tất cả đều hoàn hảo!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Trên sân mình, +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng là "Hinata Shoyo", rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Tất cả đều hoàn hảo!!!