HV-04-049 - Tất cả đều bị đập nát bằng vũ lực.

Tất cả đều bị đập nát bằng vũ lực.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Vô hiệu hóa tất cả hiệu ứng trừ điểm Đập đối với 1 nhân vật "Ushijima Wakatoshi" trên sân mình. Sau đó, được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật Đập Bóng và Chuyền Bóng để +3 điểm Đập cho 1 nhân vật "Ushijima Wakatoshi" trên sân mình.

Mô tả