HV-04-038 - Tất cả chúng ta đều là “bức tường thép”!! Một bức tường bất khả xâm phạm!!!

Tất cả chúng ta đều là “bức tường thép”!! Một bức tường bất khả xâm phạm!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +2 điểm Chặn cho 1 nhân vật trường Công nghệ Date trên sân mình. Và nếu tổng điểm Chặn của các nhân vật Chặn Bóng trên sân mình lớn hơn hoặc bằng 5, thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được sử dụng quân Hành Động ở giai đoạn Đập Bóng.

Mô tả