HV-05-032 - Tanaka Ryunosuke

Tanaka Ryunosuke
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
3+
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
3,3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt quân "Trả mày món nợ hôm qua đây!!" từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ, sau đó sử dụng từ nhân vật này và nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno mỗi nhân vật 3 Ý Chí để tự +4 điểm Đập.

Mô tả

Hây daaaaaaaaaa!