HV-09-054 - Số phận lại sắp đặt cho hai bên đấu full set với nhau.

Số phận lại sắp đặt cho hai bên đấu full set với nhau.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờĐỡSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu trên sân mình có nhân vật trường Karasuno hoặc Aobajosai với từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 1 quân Nhân Vật trường Karasuno hoặc Aobajosai từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Số phận lại sắp đặt cho hai bên đấu full set với nhau.