HV-11-040 - Sẽ trở thành bá chủ không chiến

Sẽ trở thành bá chủ không chiến
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờSấm
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, trên sân mình, nếu có nhân vật Chuyền Bóng "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng "Hinata Shoyo" với từ 3 Ý Chí trở lên, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 2 quân từ khu vực Hành Động của mình. Sau đó, trong lượt này không được phép sử dụng quân "Sẽ trở thành bá chủ không chiến" nữa.

Mô tả

Sẽ trở thành bá chủ không chiến