HV-07-005 - Sawamura Daichi

Sawamura Daichi
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4
0
1
0
Ultra
Năng lực Sấm
3:Khi nhân vật "Hinata Shoyo" xuất hiện ở khu vực Đập Bóng trên sân mình và nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio", nếu nhân vật này có từ 3 Ý Chí trở lên thì +1 điểm Đập cho 1 nhân vật "Hinata Shoyo" trên sân mình.

Mô tả

Nếu là “nền móng” thì anh dư sức tạo dựng.