HV-05-015 - Sao tụi nó làm được vậy?

Sao tụi nó làm được vậy?
Đội bóng Nekoma Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Nekoma từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả