HV-04-037 - Sấm chớp cuộn trào!!!

Sấm chớp cuộn trào!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình. Hoặc nếu nhân vật đó là "Nishinoya Yu" thì đặt 2 quân trên tay và 3 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ, được phép la lên "Sấm chớp cuộn trào!!!" để +10 điểm Đỡ.

Mô tả