HV-03-033 - Sakunami Kosuke

Sakunami Kosuke
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 10
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Công nghệ Date từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả