HV-07-039 - Rừng người khổng lồ á…!!

Rừng người khổng lồ á…!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Thu hồi lên tay tối đa 1 quân từ khu vực Hành Động của mình ngoại trừ quân "Rừng người khổng lồ á…!!".

Mô tả

Rừng người khổng lồ á…!!