HV-05-020 - Răắcc

Răắcc
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờÝ Chí
2 : Được phép thu hồi lên tay 2 Ý Chí từ 1 nhân vật trên sân mình với vẻ tội lỗi.

Mô tả

Hinata: “Á, máy game của anh Tanaka… Tại em bay nhào vô Kageyama…!”
Kageyama: “Không, là tôi hăng quá…”
Nishinoya: “Không phải tại mấy đứa hết đâu! Đáng lẽ anh mày phải đỡ được cái máy. Đường đường là Libero vậy mà…”