HV-04-040 - Quả tiếp theo chuyền cho tớ nhé.

Quả tiếp theo chuyền cho tớ nhé.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ChuyềnÝ Chí
Được phép thu hồi lên tay 1 quân "Azumane Asahi" từ khu vực Loại Bỏ của mình. Sau đó, được phép sử dụng 3 Ý Chí của nhân vật Chuyền Bóng để +2 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng "Sugawara Koshi".

Mô tả