HV-03-041 - Quả không hổ danh “bức tường thép”.

Quả không hổ danh “bức tường thép”.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút từ bộ cờ số quân bằng với số nhân vật Chặn Bóng trường Công nghệ Date trên sân mình.

Mô tả