HV-05-038 - Phía bên kia bức tường thép

Phía bên kia bức tường thép
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Chuyền cho 1 quân “Kageyama Tobio” trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân “Azumane Asahi” hoặc 1 quân “Hinata Shoyo” từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả