HVD-04-009 - Phải dốc hết sức đấy nhé.

Phải dốc hết sức đấy nhé.
Đội bóng Aobajosai Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
GiaoChuyền
+1 điểm Giao hoặc Chuyền cho nhân vật "Oikawa Toru" trên sân mình. Sau đó, nếu khu vực Hành Động có từ 2 quân trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Phải dốc hết sức đấy nhé.