HV-08-022 - Onagawa Taro

Onagawa Taro
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
3+
0
0
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Công Nghê Date từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự cộng số điểm Đỡ bằng số điểm Chặn gốc của nhân vật đã đặt vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Pan-ta-lon!