HV-04-008 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này là nhân vật Đỡ Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trường Karasuno xuất hiện trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng.

Mô tả