HV-10-011 - Nishinoya Yu

Nishinoya Yu
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Ultra
Chỉ số
4+
0
0
0
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno ở Ý Chí của 1 nhân vật trên sân mình vào khu vực Loại Bỏ để tự + điểm Đỡ bằng với điểm Chặn gốc của quân nhân vật vừa đặt vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Ngay trước đường bóng vừa vượt khỏi tường chắn chính là Super Libero!!!