HV-03-048 - Nhưng một khi “nhạc trưởng” thay đổi thì âm thanh sẽ đổi mới hoàn toàn.

Nhưng một khi “nhạc trưởng” thay đổi thì âm thanh sẽ đổi mới hoàn toàn.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Aobajosai từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả