HV-01-056 - Nhưng bây giờ cậu ấy đã là “ĐỒNG ĐỘI MẠNH NHẤT” rồi.

Nhưng bây giờ cậu ấy đã là “ĐỒNG ĐỘI MẠNH NHẤT” rồi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép lấy tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" và 1 quân "Kageyama Tobio" từ khu vực Loại Bỏ của mình lên tay.

Mô tả

Câu 1: Có được thu hồi 1 quân “Hinata Shoyo” và 1 quân “Kageyama Tobio” lên tay không?

Trả lời: Được.

Câu 2: Có được thu hồi chỉ 1 quân “Hinata Shoyo” hoặc 1 quân “Kageyama Tobio” lên tay không?

Trả lời: Được.