HV-02-060 - Nhìn đi! Cựu binh Karasuno nay đã hồi sinh!!

Nhìn đi! Cựu binh Karasuno nay đã hồi sinh!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả