HV-03-046 - Người phải suy nghĩ không chỉ có mình cậu đâu.

Người phải suy nghĩ không chỉ có mình cậu đâu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng là "Tsukishima Kei", ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng từ trên tay có điểm Đỡ gốc lớn hơn hoặc bằng 5.

Mô tả