HV-02-048 - Người mạnh không phải chỉ mình tớ đâu, mà là tất cả mọi người.

Người mạnh không phải chỉ mình tớ đâu, mà là tất cả mọi người.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐập
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Nekoma trên sân mình, hoặc nếu trên sân mình, "Kozume Kenma" đang ở khu vực Chuyền Bóng thì +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng.

Mô tả