HV-06-050 - Nếu không thắng cuộc và đi tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu không thắng cuộc và đi tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
ĐỡSấm
3 : +2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno hoặc trường Nekoma trên sân mình. Nếu nhân vật đó có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Nếu không thắng cuộc và đi tiếp thì chẳng có ý nghĩa gì cả.