HV-11-029 - Nếu chỉ nắm tay suông thì để đó cho tớ.

Nếu chỉ nắm tay suông thì để đó cho tớ.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Sugawara Koshi", được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Lọai Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Sawamura Daichi" và 1 quân "Azumane Asahi" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Nếu chỉ nắm tay suông thì để đó cho tớ.