HV-07-043 - Nếu “bức tường” không được thì chuyển sang “Cái đĩa”!!!

Nếu “bức tường” không được thì chuyển sang “Cái đĩa”!!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép đặt tối đa 3 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, cộng điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trên sân mình số điểm bằng tổng số điểm Chặn của những quân Nhân Vật vừa được đặt vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Nếu “bức tường” không được thì chuyển sang “Cái đĩa”!!!