HV-03-050 - Nào, giờ thì làm tới thôi.

Nào, giờ thì làm tới thôi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả