HV-03-039 - Một lần nữa!! Cho đến khi dứt điểm trận đấu!!

Một lần nữa!! Cho đến khi dứt điểm trận đấu!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật Đỡ Bóng, Chuyền Bóng và Đập Bóng để thu hồi lên tay 3 quân Nhân Vật từ khu vực Loại Bỏ.

Mô tả