HV-03-049 - Một đòn tấn công siêu rộng.

Một đòn tấn công siêu rộng.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpÝ Chí
Trên sân mình, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng là "Hinata Shoyo", được phép sử dụng 2 Ý Chí của mỗi nhân vật để +3 điểm Đập cho 1 nhân vật "Hinata Shoyo". Đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả