HV-06-057 - Một đòn tấn công đồng bộ!!!

Một đòn tấn công đồng bộ!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Đập
+1 điểm Chuyền cho nhân vật C2 trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, được phép thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ Ý Chí của nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình, rồi đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Đập Bóng.

Mô tả

Một đòn tấn công đồng bộ!!!